GebruiksvoorwaardenDit is een vertaling van de oorspronkelijke tekst. In geval van twijfel prevaleert de Engelse versie.

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden") vormen de basis van het gebruikerscontract dat tussen u (hierna te noemen "U") en Sunoptic International Limited, 79 College Road, Harrow - Middlesex HA1 1BD Verenigd Koninkrijk (hierna te noemen "Sunoptic", "Wij", of "Ons") wordt gevormd. Het onderwerp van deze Voorwaarden is het gratis gebruik van de informatie die door ons wordt aangeboden via onze website https://www.sunoptic.com/ (hierna "Website"). Uw toegang tot en gebruik van de Website is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden.

1 Gebruiksvoorwaarden

1.1 Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, erkent U dat U deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften hebt gelezen en begrepen en dat U ermee instemt, zonder enige beperking, gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en aan alle toepasselijke lokale wetten.

1.2 Indien U niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, is het U verboden de Website te gebruiken of te bezoeken en dient U de toegang tot de Website onmiddellijk te staken.

1.3 De materialen op de Website worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

1.4 Deze Website wordt U gratis aangeboden voor Uw gemak en uitsluitend ter informatie. Door alleen toegang te verlenen tot de inhoud van de Website, garanderen of verklaren Wij niet dat:

* de inhoud juist of volledig is;

* de inhoud up-to-date of actueel is;

* Wij hebben de plicht om alle inhoud bij te werken;

* de inhoud vrij is van technische onnauwkeurigheden of typografische fouten;

* de inhoud vrij is van wijzigingen door derden; en

* Uw toegang tot onze Website zal vrij zijn van onderbrekingen, fouten, computervirussen of andere schadelijke componenten.

2 Uw verplichtingen

Door de Website te bezoeken en te gebruiken, erkent en garandeert U:

2.1 dat U een exemplaar van deze Voorwaarden hebt ontvangen en gelezen;

2.2 in het bezit te zijn van deze Voorwaarden op een duurzame drager, bijvoorbeeld door ze af te drukken;

2.3 de vereiste of anderszins door de wetgeving van uw land van verblijf gemachtigde leeftijd te hebben om de Website te betreden en te gebruiken, en op de hoogte te zijn van alle toepasselijke wettelijke voorschriften;

2.4 dat U akkoord gaat met, en geen bezwaar maakt tegen een clausule of onderdeel van deze Voorwaarden;

2.5 U begrijpt dat Uw toegang tot of gebruik van de Website betekent dat U bevestigt dat U deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat U ermee instemt zonder voorbehoud, bezwaar of betwisting.

3 Beperkingen met betrekking tot het gebruik van de website

3.1 U verbindt zich ertoe dat u niet:

3.1.1 commercieel gebruik te maken van deze Website of van de inhoud ervan;

3.1.2 proberen de Website of de technologie en apparatuur die de Website ondersteunen te verstoren, beschadigen, wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren, stelen van of ongeoorloofde toegang krijgen tot de Website;

3.1.3 de Website zonder toestemming te framen of te linken;

3.1.4 pogingen om copyright of andere eigendomsnotaties van de Website te verwijderen;

3.1.5 de inhoud van de Website te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te wijzigen of op enigerlei wijze te verspreiden;

3.1.6 zonder onze toestemming materiaal op de Website te "spiegelen";

3.1.7 de website op een illegale manier te gebruiken of een illegale daad te stellen met betrekking tot de website of die anderszins leidt tot boetes, straffen en andere aansprakelijkheid voor Sunoptic of anderen; of

3.1.8 zich toegang verschaffen tot de Website vanuit een rechtsgebied waar dit illegaal of ongeoorloofd is.

3.2 Wij behouden ons het recht voor de Website verder te ontwikkelen en daarbij de toegang tot de Website en de functies ervan, of respectievelijk delen ervan, tijdelijk of permanent te wijzigen of zonder opgaaf van redenen te verwijderen.

4 Mogelijkheid om voorwaarden te aanvaarden

Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, bevestigt U dat U in staat en wettelijk bevoegd bent om in te stemmen met deze Voorwaarden en deze na te leven. Als U niet instemt met deze Voorwaarden of als U niet wettelijk bevoegd bent om ermee in te stemmen, maak dan geen gebruik van de Website.

5 Intellectuele eigendom

5.1 Auteursrecht. Tenzij anders vermeld, is alle inhoud op de Website, inclusief afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, videoclips en geschreven en andere materialen (samen met "Merken" (zoals hieronder gedefinieerd), "Sunoptic-inhoud") eigendom van Sunoptic of haar licentiegevers, partners of gelieerde ondernemingen en wordt deze beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten. De compilatie van de website is het exclusieve eigendom van Sunoptic en wordt beschermd door nationale en internationale intellectuele eigendomswetten. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud of het materiaal op de website is strikt verboden en kan in strijd zijn met auteurs- en handelsmerkwetten, en/of de wetten inzake privacy, publiciteit, en/of communicatievoorschriften en -statuten. U mag de materialen of inhoud op deze Website alleen gebruiken met onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

5.2 Handelsmerken. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (gezamenlijk de "Merken") die op deze Website staan, zijn eigendom van Sunoptic of de andere respectieve eigenaars van dergelijke Merken. U mag de Merken op geen enkele wijze weergeven of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunoptic, en u mag op geen enkele wijze handelsmerkvermeldingen verwijderen of anderszins wijzigen van enige inhoud die via de Website wordt aangeboden of ontvangen.

6 Links van derden

6.1 Wij kunnen van tijd tot tijd hyperlinks aanbieden naar andere websites die door derden worden onderhouden of inhoud van derden op onze Website plaatsen door middel van framing of andere methoden. De links naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak en ter informatie aangeboden.

6.2 Links naar websites van derden houden geen goedkeuring van de inhoud ervan door Sunoptic in.

6.3 Het feit dat Wij een link aanbieden naar een website van een derde betekent niet dat Wij die website goedkeuren, aanbevelen, ondersteunen, autoriseren of sponsoren. Het betekent ook niet dat wij verbonden zijn met de eigenaars of sponsors van de website van die derde.

6.4 De inhoud van gelinkte websites staat niet onder onze controle, dus wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief verdere links in een site van derden.

6.5 De respectieve websites werden op het moment dat de link werd gemaakt, gecontroleerd op inbreuken en er werd geen onwettige inhoud gevonden. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. Indien Wij kennis nemen van wetsovertredingen, zullen Wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

6.6 Wij behouden ons het recht voor om een link naar een website van een derde te allen tijde te beëindigen.

6.7 Indien een derde partij een link naar onze Website legt, is dit niet noodzakelijk een indicatie van een goedkeuring, autorisatie, sponsoring, affiliatie, joint venture of partnerschap door of met ons.

7 Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Behoudens artikel 7.2 zijn alle schadeclaims van U uitgesloten.

7.2 Artikel 7.1 is niet van toepassing op

7.2.1 verlies of schade opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt door ons, onze bestuurders of onze functionarissen of opzettelijk door onze andere plaatsvervangers; en/of

7.2.2 schade als gevolg van handelingen die de dood, lichamelijk letsel of ziekte veroorzaken, of als gevolg van de overname van een garantie of een aanschaffingsrisico, of onder dwingende productaansprakelijkheidswetten van Duitsland.

8 Schadeloosstelling

8.1 U stemt ermee in om, op ons eerste verzoek in tekstvorm, ons en onze partners, licentiegevers, filialen, aannemers, functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen van derden, schade, acties, procedures, eisen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die wij hebben geleden of redelijkerwijs hebben moeten maken als gevolg van of in verband met:

8.1.1 elke nalatige of opzettelijke schending van deze Voorwaarden door U;

8.1.2 Uw toegang tot en gebruik van de Website;

8.1.3 nalatig handelen, nalaten of opzettelijk wangedrag door U; en/of

8.1.4 nalatigheid of opzettelijke schending van enige wet of rechten van derden, door U.

8.2 Voorts stemt u ermee in ons naar beste vermogen te steunen bij de verdediging van onze rechten in die situatie, bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie over de zaak.

8.3 Wij behouden ons het exclusieve recht voor om alle vorderingen of rechtszaken die tegen ons worden ingesteld te schikken en te betalen zonder Uw voorafgaande toestemming.

9 Diverse bepalingen

9.1 Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst en afspraak tussen U en ons en vervangen elke eerdere regeling, afspraak of overeenkomst tussen U en ons met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden.

9.2 Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden in de toekomst te wijzigen of aan te passen.

9.3 Deze Voorwaarden en alle rechten en verplichtingen uit hoofde daarvan worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Duitse recht.

9.4 U kunt met betrekking tot deze Voorwaarden en alle rechten en verplichtingen uit hoofde daarvan alleen in Duitsland een rechtsvordering instellen.

9.5 Indien een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, onwerkzaam of onuitvoerbaar is of wordt, worden de geldigheid, doeltreffendheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden daardoor niet aangetast. Een dergelijke ongeldige, onwerkzame of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een geldige, werkzame en afdwingbare bepaling die de economische bedoeling en het doel van de ongeldige, onwerkzame of niet-afdwingbare bepaling het dichtst benadert wat betreft onderwerp, omvang, tijd, plaats en reikwijdte. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op elke lacune in deze Voorwaarden.